Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

O nás

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Statut

Statut obecně prospěšné společnosti
Rusko - české vědecké a kulturní fórum o. p. s.

 

Článek 1
Ustanovení společnosti

1.1. Rusko - české vědecké a kulturní fórum o.p.s. (dále jen „společnost“) je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

1.2. Společnost je založena na základě zakládací smlouvy ze dne 28. 05. 2008 a je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 261.

 

Článek 2
Zakladatel

2.1. Jediným zakladatelem je Ing. Aleš Zedník.

 

Článek 3
Sídlo a působnost

3.1. Sídlem společnosti je Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 936/21.

3.2. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

3.3. Společnost působí na celém území České republiky.

3.4. IČ společnosti je: 278 49 449.

 

Článek 4
Druh poskytovaných služeb společností a podmínky jejich poskytování

4.1. Společnost realizuje svoje poslání prostřednictvím poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakladatelské smlouvě společnosti.

4.2. Služby jsou prováděny za úplatu. Ceny služeb jsou pro všechny klienty stejné. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient před poskytnutím služby.

4.3. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i bezúplatně. Tyto případy budou řešeny v závislosti na finančních možnostech klientů, avšak vždy za předpokladu vyrovnanosti rozpočtu společnosti.

4.4. Společnost jednotlivé obecně prospěšné služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

4.5. Společnost je oprávněna odmítnout službu, jestliže klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů nebo s požadovanou součinností. Dále je oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu.

4.6. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v případě, že:

 1. klient nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady,
 2. nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby, k nimž se písemně zavázal.

4.7. Společnost je oprávněna požadovat úhradu zálohy u poskytovaných služeb.

 

Článek 5
Správní rada

5.1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, která má tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

5.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti.

5.3. První správní radu jmenoval zakladatel. Podmínky členství ve správní radě se řídí § 10 zákona č. 248/1995 Sb. Na uvolněná místa členů správní rady jmenuje zakladatel nové členy a to nejpozději do nejbližšího zasedání správní rady.

5.4. Členství ve správní radě zaniká:

 1. uplynutím funkčního období,
 2. úmrtím,
 3. odstoupením,
 4. odvoláním.

5.5. Správní rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.

5.6. Do působnosti správní rady patří:

 1. vydat a měnit statut,
 2. schvalování změn zakládací smlouvy společnosti
 3. rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek
 4. dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena,
 5. schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě i náklady na správu společnosti,
 6. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 7. rozhodovat o změnách obecně prospěšných činností a služeb včetně stanovení, za jakých podmínek budou provozovány a poskytovány klientům a zájemcům
 8. udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo k pronájmu na dobu delší jednoho roku
 9. jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
 10. rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací smlouva.

5.7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.

5.8. Zasedání správní rady svolává její předseda obvyklou formou (telefonicky, mailem, faxem) dosažitelnou všem členům správní rady, nejméně 7 dnů před dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. O jednání správní rady pořizuje předseda písemný zápis.

5.9. Správní rada uskuteční alespoň jedno zasedání nejpozději do 31. 7. kalendářního roku. Na tomto zasedání posoudí účetní uzávěrku za předchozí rok, posoudí ceník služeb, případně rozhodne o jeho aktualizaci. Schválí rozpočet, strategii a koncepci (projekt) společnosti na příslušný kalendářní rok.

5.10. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Svá rozhodnutí přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů.

5.11. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

5.12. Za společnost jednají všichni členové správní rady společně a nebo jimi zplnomocněná osoba.

5.13. Zasedání správní rady mají právo se zúčastnit členové dozorčí rady a ředitel.

 

Článek 6
Ředitel společnosti

6.1. Ředitel společnosti je jmenován správní radou společnosti. Ředitel řídí činnost společnosti s výjimkou záležitostí vyhrazených zákonem, zakládací listinou nebo statutem do působnosti správní rady či jiného orgánu společnosti. Písemnosti podepisuje ředitel jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název společnosti.

6.2. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn dát podnět k zasedání správní rady. Ředitel je oprávněn zúčastnit se jednání správní rady s poradním hlasem.

6.4. Ředitel je ze své činnosti odpovědný správní radě.

6.5. Ředitel zejména:

 1. řídí veškerou činnost obecně prospěšné společnosti a plní ustanovení správní rady a činí veškeré úkony, ke kterým je správní radou zmocněn
 2. vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, včetně schvalování pracovních cest všech zaměstnanců společnosti
 3. připravuje výroční zprávu
 4. pro jednání správní rady připravuje všechny ekonomické a věcné podklady včetně rozpočtu a návrhů na jeho případné změny

 

Článek 7
Dozorčí rada

7.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.

7.2. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

7.3. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

7.4. Dozorčí rada:

 1. přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
 2. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě společnosti zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
 3. dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zakládací listinou a statutem společnosti,

7.5. V ostatních věcech je úprava poměrů dozorčí rady stejná jako u správní rady.

 

Článek 8
Hospodaření společnosti

8.1. Hospodaření společnosti se řídí ustanoveními zakládací listiny a obecně závaznými právními předpisy.

8.2. Vlastním zdrojem financování společnosti je její jmění. Jmění je tvořeno:

 1. hodnotou vkladů zakladatele,
 2. hodnotou přijatých darů a dědictví,
 3. národními a mezinárodními granty,
 4. příjmy z doplňkové činnosti,
 5. dotacemi.

8.3. Společnost vede evidenci příjmů a výdajů.

8.4. Správní rada je povinna vypracovat na návrh ředitele společnosti výroční zprávu o hospodaření společnosti a zveřejnit ji tak, že bude veřejnosti k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách, jakož i na webových stránkách společnosti.

 

Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se řídí příslušnými ustanoveními zakládací listiny a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a dalšími právními předpisy České republiky.

9.2. Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto statutu je možno provádět pouze písemnou formou a musí k nim být přiloženo usnesení správní rady o těchto změnách nebo doplňcích.

9.3. Statut obecně prospěšné společnosti byl projednán a schválen na zasedání správní rady dne 22. 8. 2008.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.