Rusko - české vědecké a kulturní fórum
Sokolská 21, 702 00 Ostrava
e-mail:info@rcvkf.cz
Rusko - české
vědecké a kulturní fórum
 
 
 
 

Segmenty činnosti

 

Kontakty

 
по-русски
 
Honorární konzulát Ruské federace v Ostravě
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 
KHK MSK - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 
ARR - Agentura pro regionální rozvoj
 
Деловая Россия
 
Komora pro hospodářské styky se SNS s.o.k.
 
Obchodně průmyslová komora Ruské federace
 
Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Prohlubování kulturních a společenských vztahů

Prohlubování kulturních a společenských vztahů

Kultura napomáhá k navazování a utváření mezilidských vztahů, které ovlivňují kvalitu jednotlivců, skupin lidí, regionů a promítají se i do hospodářského života takto ovlivněných jedinců a regionů. Slovanská vzájemnost na jedné straně přináší mnoho podobných kulturních prvků, na straně druhé odlišnosti životního stylu národů, zejména folklórní odlišnosti jednotlivých regionů, vytvářejí předpoklady pro zájem na poznávání a srovnávání. Vlajkovou lodí ruské kultury v Ostravě je účinkování umělců z Ruské federace na jevišti Národního divadla moravskoslezského případně účinkování souborů z Ruské federace v rámci festivalu "Folklór bez hranic." Ostatní aktivity jsou víceméně nahodilé a sdělovací prostředky o nich informují sporadicky.

Cílem projektu je zaměřit se systémově na rozvoj kulturních, vzdělávacích a společenských styků Ruské federace s Českou republikou. K hlavním úkolům patří seznamování české veřejnosti s historií a kulturou ruského i dalších národů Ruské federace, s kulturním, vědeckým a ekonomickým potenciálem země, pomoc při vytváření a rozvoji kontaktů a spolupráce s tvůrčími a kulturně-vzdělávacími organizacemi České republiky, propagace studia ruského jazyka a vytváření podmínek pro prvotní rozvoj kontaktů, zaměřených na vzájemně výhodnou obchodní spolupráci.

Rusko - české vědecké a kulturní fórum o.p.s. hodlá navázat úzké kontakty s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze (RSVK), které aktivně spolupracuje s Ministerstvem kultury ČR i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pomáhá českým občanům, kteří mají zájem studovat v Rusku jak na státních, tak i soukromých školách. Středisko má těsné pracovní kontakty s Českou asociací rusistů, organizuje setkání absolventů sovětských a ruských vysokých škol. Při RSVK funguje knihovna s téměř 25.000 výtisky, jež je neustále doplňována.

Důležitým aspektem projektu je kulturně-vzdělávací činnost mezi rusky mluvícími občany, žijícími na území Moravskoslezského kraje. Pro ně budou pořádány koncerty, slavnostní večery a oslavy u příležitosti významných pamětních dat v historii Ruska, autorské večery a setkání se spisovateli, básníky, režiséry, herci aj. zajímavými osobnostmi. Tyto akce, zcela volně otevřené všem občanům bez rozdílu, přispějí k vzájemnému poznávání národů, jejich kulturních kořenů i současnosti a budou přispívat ke vzniku nových kontaktů, protože okruh pozvaných hostí bude zahrnovat jak činitele politické reprezentace v Moravskoslezském kraji, tak zástupce podnikatelské sféry a v neposlední řadě osobností sféry akademické a umělecké.

Vytisknout Nahoru
 
 
 
 
 
© 2022 Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.